СТАТЬЯ

Прискорення розвитку високих технологій та мікроелектроніки - найактуальніша проблема промисловості і економіки України

к.ф.-м.н. В. Л. Перевертайло
ДП НДІ мікроприладів НТК "ІМК" НАН України, м.Київ, detector@carrier.kiev.ua


     Проблеми розвитку високих технологій та мікроелектроніки в Україні висвітлені в недавніх роботах [1]. В усьому світі доведено і визнано, що розвиток електроніки є локомотивом розвитку економіки і підвищує конкурентноспроможність промисловості і всіх складових економіки, а мікроелектроніка відіграє провідну роль в розвитку високотехнологічних і наукоємних галузей промисловості. Найбільшим парадоксом є те, що в Україні з її високим рівнем освіти показник витрат на науку в 25-70 разів нижче ніж в розвинених країнах світу і не перевищує 10 $ (Десять доларів!) на одну особу населення [2]. З однієї сторони подібний рівень (0,4 % ВВП [3]) свідчить про те, що наука виконую лише соціокультурну функцію і в якійсь мірі пізнавальну і є донором інтелектуального потенціалу для інших країн світу [3] і аж ніяк не виконує економічну функцію для чого потрібен рівень не нижче порогового, який для України складає біля 1,7 % ВВП, [3]. З іншої сторони подібний рівень свідчить про неготовність України до форсованого переходу на інноваційний шлях розвитку [2] і потрібно вирішувати проблему створення і розвитку національної інноваційної інфраструктури. Очевидно вирішення цієї проблеми почнеться згідно концепції Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008-2012 роки", [4]. Але показово, що в цій концепції роль держави у фінансуванні складає лише 1/5 від загального об'єму фінансування цієї ДЦЕП. А поки не створена інноваційна інфраструктура та з огляду на термінову необхідність підвищення конкурентноспроможності промисловості і економіки у зв'язку з вступом України до Світової Організації Торгівлі (СОТ) і очікуваним прискоренням та посиленням процесів глобалізації економіки України з усіма її наслідками, в тому числі і згортанням неконкурентноспроможних напрямів та галузей промисловості, необхідні рішучі дії держави по підтримці і фінансуванню розвитку мікроелектроніки, причому використовуючи пряме бюджетне фінансування конкретних технологічних і прикладних розробок, які швидко комерціалізуються. Така практика є однією з сучасних тенденцій по підтримці наукових досліджень в розвинутих країнах [5], що могло б пом'якшити негативні наслідки глобалізації. Крім того, це сприяло б вирішенню проблеми структурної перебудови промисловості з сировинно-орієнтованих галузей на наукоємні галузі [3]. Україна, маючи достатньо велику кількість кваліфікованих спеціалістів та деякий виробничий потенціал, що залишився від СРСР, могла б швидко реалізувати проект створення сучасного кристального виробництва для забезпечення електронною компонентною базою (ЕКБ) найбільш нагальних потреб промисловості і держави. Тому було б доцільно зробити ставку на розвиток мікроелектроніки як пріорітетної галузі, спланувати і скоординувати її інтенсивний розвиток на найближчі роки і на перспективу. Для цього необхідно сформувати координуючий орган при Кабінеті Міністрів для розроблення концепції і програми розвитку електронної промисловості. Основою може стати концепція і програма розвитку мікро-, наноелектронних технологій в Україні, що формується по ініціативі Інституту мікроприладів НАН України.


ЛІТЕРАТУРА

     1. Перевертайло В.Л. Проблемы и задачи развития технологий микроэлектроники в Украине // Технология и конструирование в электронной аппаратуре (ТКЭА).-2007. - № 2.- с.8-10.
     2. Ільчук В.П. Інституційне забезпечення формування інноваційної інфраструктури в Україні // Інформаційний вісник "Інновації і промисловість" 2007. - № 2.- с.44-51.
     3. Малицкий Б.А. Научно-технологическое прогнозирование как ответ на вызовы времени // Наука и науковедение. - 2006. - № 3. - с.11-19.
     4. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 06.06.2007 р. № 381-р, Київ.
     5. Попович З.А. Противоречия коммерциализации научных исследований и роль государственных научных учреждений: мировой опыт и уроки для Украины // Інформаційний вісник "Інновації і промисловість" 2007. - № 2.- с.58-62.